1. ആപ്ലാവിത

    1. വി.
    2. മുങ്ങിയ, മുഴുകിയ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക