1. ആപ്ലൂതവ്രതി

    1. നാ.
    2. ആപ്ലവവ്രതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക