1. ആപ്ലൂത്യ

    1. അവ്യ.
    2. മുങ്ങിയിട്ട്, കുളിച്ചിട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക