1. ആഫലോദയം

    1. അവ്യ.
    2. ഫലപ്രാപ്തിവരെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക