1. ആഫ്രിക്ക

    1. നാ.
    2. ഒരു ഭൂഖണ്ഡം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക