1. ആബദ്ധം

  1. നാ.
  2. ഇറുക്കിക്കെട്ടൽ, കെട്ട്
  3. നുകം, അമിക്കയർ
  4. വിലങ്ങ്
  5. ആഭരണം, മുണ്ട്
  6. സ്നേഹബന്ധം
 2. അബദ്ധം

  1. നാ.
  2. തെറ്റ്, പ്രമാദം
  3. ബുദ്ധിശൂന്യത, വിഢ്ഢിത്തം, മണ്ടത്തരം. (പ്ര.) അബദ്ധം എഴുന്നള്ളിക്കുക = വിഢ്ഢിത്തം തട്ടിവിടുക, അബദ്ധത്തിൽ ആകുക-ചാടുക = കുഴപ്പത്തിൽപ്പെടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക