1. ആബധ്യ

  1. അവ്യ.
  2. കെട്ടിയിട്ട്
 2. അബധ്യ

  1. വി.
  2. ബന്ധിക്കപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത
  3. അർത്ഥശൂന്യമായ
 3. അഭിധായി

  1. വി.
  2. അഭിധാനം ചെയ്യുന്ന, പേരിടുന്ന, സൂചിപ്പിക്കുന്ന, കുറിക്കുന്ന, പറയുന്ന
 4. അഭിധ്യ

  1. നാ.
  2. ഇച്ഛ, അഭിവാഞ്ഛ
  3. ദ്രവ്യത്തിലുള്ള ആഗ്രഹം
 5. അഭേദ്യ

  1. വി.
  2. ഭേദിക്കത്തക്കതല്ലാത്ത, പൊട്ടിക്കാനാകാത്ത
  3. വിഭജിക്കാനാകാത്ത
  4. ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാനാകാത്ത, തുളച്ചുകയറത്തക്കതല്ലാത്ത
 6. അഭിധേയ

  1. വി.
  2. പേരിടത്തക്ക, പറയത്തക്ക, വിളിക്കത്തക്ക
 7. അഭിധായ

  1. അവ്യ.
  2. പറഞ്ഞിട്ട്, വിളിച്ചിട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക