1. ആബോധന

    1. നാ.
    2. ഗ്രഹിപ്പിക്കൽ, ധരിപ്പിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക