1. ആഭരണം

  1. നാ.
  2. ശരീരശോഭ കൂട്ടുന്നതിനു സ്വർണവും മറ്റും കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന വസ്തു, അലങ്കാരം
 2. അഭീരണം

  1. നാ.
  2. അഭിപ്രരണം
 3. അഭീരുണം

  1. അവ്യ.
  2. മുമ്പിൽ, സമക്ഷം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക