1. ആഭാസരൂപകം

    1. നാ.
    2. വിശേഷ ചമത്കാരമില്ലാതെ രൂപകത്തിൻറെ ഛായമാത്രമായുള്ള പ്രയോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക