1. ആഭാസൻ

    1. നാ.
    2. ദുർമാർഗി, തെമ്മാടി, വഷളൻ (ഭാഷയിൽ വന്ന അർത്ഥവികാസം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക