1. ആഭിക്ഷ്ണ്യം

    1. നാ.
    2. വീണ്ടും വീണ്ടുമുള്ള, ആവർത്തിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക