1. ആഭിചാരികം

    1. നാ.
    2. അഭിചാരം, ദുർമന്ത്രവാദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക