1. ആഭിധാനിക

    1. വി.
    2. അഭിധാനഗ്രന്ഥം സംബന്ധിച്ച, നിഘണ്ടുവിൽ ഉള്ള. ആഭിധാനികൻ = നിഘണ്ടുകാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക