1. ആഭിരാമ്യം

    1. നാ.
    2. സൗന്ദര്യം, മനോഹാരിത, അഴക്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക