1. ആഭുഗ്ന

  1. വി.
  2. അല്പം വളഞ്ഞ
 2. അഭുഗ്ന

  1. വി.
  2. വളവില്ലാത്ത, വക്രതയുള്ള
  3. രോഗമില്ലാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക