1. ആഭൂതപ്ലവം

    1. അവ്യ.
    2. പ്രപഞ്ചനാശം (പ്രളയം വരെ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക