1. ആഭോഗാനന്ദം

    1. വി.
    2. ഉള്ളിലുള്ള, അകത്തെ
    3. മാനസികമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക