1. ആഭ്യന്തരം

    1. അവ്യ.
    2. അകത്ത്, ഉള്ളിൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക