1. ആഭ്യന്തരപ്രയത്നം

    1. നാ.
    2. വർണോച്ചാരണത്തിനുള്ള രണ്ടുവിധം പ്രയത്നങ്ങളിൽ ഒന്ന്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക