1. ആഭ്യന്തരശൗചം

    1. നാ.
    2. പ്രാണായാമം മുതലായവകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ആന്തരികമായ ശുദ്ധി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക