1. ആഭ്യുദയിക

    1. വി.
    2. ഉത്കൃഷ്ടമായ
    3. അഭ്യുദയം സംബന്ധിച്ച, ക്ഷേമമുളവാക്കുന്ന
    4. ഉത്പത്തിയെ സംബന്ധിച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക