1. ആമക്കരപ്പൻ

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം കരപ്പൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക