1. ആമണക്ക്

    1. നാ.
    2. ആവണക്ക്
  2. ആവണക്ക്, ആമണക്ക്

    1. നാ.
    2. ഔഷധപ്രാധാന്യമുള്ളതും വിത്തുകൾ (കുരുക്കൾ) ഉണ്ടാകുന്നതുമായ ഒരു സസ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക