1. ആമത്താഴ്

    1. നാ.
    2. ആമയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു തരം പൂട്ട്, പറ്റുതാഴ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക