1. ആമപിത്തം

    1. നാ.
    2. ആമാശയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു ദഹനരസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക