1. ആമപീനസം

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം പീനസ രോഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക