1. ആമപ്പെട്ടി

    1. നാ.
    2. ആമയുടെ ആകൃതിയിലുള്ളപെട്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക