1. ആമമാംസം

    1. നാ.
    2. പച്ചമാംസം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക