1. ആമലകി

    1. നാ.
    2. ആമലകം, ആമലകീഫലം = നെല്ലിക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക