1. ആമാതിസാരം

    1. നാ.
    2. അജീർണംകൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന അതിസാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക