1. ആമീൻ1

  1. -
  2. ആമ്മേൻ.
 2. ആമീൻ2

  1. വ്യാ.
  2. ആമേൻ
 3. ആമീൻ3

  1. നാ.
  2. കരംപിരിവിനു ചുമതലപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥൻ
 4. അമീൻ

  1. നാ.
  2. വിശ്വസ്തൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക