1. ആമുക്തി

  1. നാ.
  2. മോചനം, മോക്ഷം
  3. ധരിക്കൽ
  1. അവ്യ.
  2. മുക്തിവരെ
 2. അമുക്തി

  1. നാ.
  2. മുക്തിയില്ലായ്മ
  3. സ്വാതന്ത്യ്രമില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക