1. ആമുഖം

    1. നാ.
    2. തുടക്കം, പ്രാരംഭം
    3. ഒരുഗ്രന്ഥത്തിൻറെ തുടക്കത്തിൽ ചേർക്കുന്നതും ഗ്രന്ഥത്തിൻറെ അംശമല്ലാത്തതുമായ ഭാഗം, പ്രസ്താവന, മുഖവുര
    4. നാടകം തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പുള്ള കഥാസൂചന, പ്രസ്താവന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക