1. ആമൂർധപാദം

    1. അവ്യ.
    2. ശിരസ്സുതൊട്ടു പാദംവരെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക