1. ആമൃണ

    1. വി.
    2. മുറിവേൽപ്പിക്കാവുന്ന, വേധ്യമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക