1. ആമേൻ

    1. വ്യാ.
    2. ആകട്ടെ, അങ്ങനെആകട്ടെ (പ്രാർഥനയുടെയും മറ്റും ഒടുവിൽ ഉച്ചരിക്കുന്നത്)
    1. അവ്യ.
    2. സത്യമായി, നിശ്ചയമായി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക