1. ആമോചനം

    1. നാ.
    2. മോചിപ്പിക്കൽ, വിടൽ, സ്വതന്ത്രമാക്കൽ
    3. വിസർജനം
    4. ധാരണം (വസ്ത്രവും മറ്റും)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക