1. ആമോദം

    1. നാ.
    2. സുഗന്ധം
    3. ശതാവരി
    4. സന്തോഷം, ആഹ്ലാദം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക