1. ആമോദനം

    1. നാ.
    2. സന്തോഷിക്കൽ
    3. സന്തോഷിപ്പിക്കൽ
    4. സുഗന്ധമുള്ളതാക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക