1. ആമോദിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. സന്തോഷിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക