1. ആമോദി1

    1. വി.
    2. പരിമളമുള്ള (സ്ത്രീ.) ആമോദിനി
  2. ആമോദി2

    1. നാ.
    2. മണമുണ്ടാക്കുന്നത് (താംബൂലം, കർപ്പൂരം ഇത്യാദി)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക