1. ആമ്നായം

    1. നാ.
    2. പരമ്പരാഗതമായിട്ടുള്ളത്, പരമ്പരയാ കേട്ടുപഠിച്ചുവന്നിട്ടുള്ളത്, വേദം
    3. ആവർത്തിച്ചു പഠിക്കൽ
    4. ഗുരൂപദേശം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക