1. ആമ്പക്കുറ്റി

    1. നാ.
    2. താക്കോലിൻറെ ചുവട്ടിലുള്ള ദ്വാരത്തിൽ ചെല്ലത്തക്കവണ്ണം ചില പൂട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള കുറ്റി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക