1. ആമ്പടി1

  1. അവ്യ.
  2. ആകുംപടി, കഴിയുംവണ്ണം, യഥാശക്തി
 2. ആമ്പടി2

  1. നാ.
  2. അകമ്പടി
 3. അമ്പാടി

  1. നാ.
  2. തൊഴുത്ത്, ഗോഷ്ഠം
  3. ഇടച്ചേരി
  4. ഗോകുലം, ശ്രീകൃഷ്ണൻ വളർന്ന സ്ഥലം, ഗോപന്മാരുടെ വാസസ്ഥലം, ഉത്തരഭാരതത്തിൽ മഥുരാപുരിയിൽ ചേർന്നഗ്രാമം
 4. അമ്പാടി2

  1. നാ.
  2. അമ്പ് എയ്യുന്നവൻ, വില്ലാളി
 5. ആമ്പാടി

  1. നാ.
  2. അമ്പാടി, ഇടയക്കുടി, ഗോകുലം
  3. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ബാല്യകാലം കഴിച്ചുകൂട്ടിയ സ്ഥലം, ആമ്പാടിപ്പൈതൽ = ഉണ്ണിക്കണ്ണൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക