1. ആമ്പിറന്നോൻ

    1. നാ.
    2. പുരുഷൻ
    3. ഭർത്താവ് ൻ പെൺപിറന്നോൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക