1. ആമ്യൻ

    1. നാ.
    2. കോടതിയുത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, ആമീൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക