1. ആമ്രവണം

    1. നാ.
    2. മാങ്കാവ്, മാന്തോപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക