1. ആമ്ലം

  1. നാ.
  2. പുളിരസം, പുളിപ്പ്
 2. അമ്ലം1

  1. നാ.
  2. പുളിയാരൽ
  3. ഇഞ്ച
  4. കോൽപ്പുളി
  5. പുളിഞ്ചി
 3. അമ്ലം2

  1. നാ.
  2. മാതളനാരകം
  3. പുളിയാരൽ
  4. മോര്
  5. ഞെരിഞ്ഞാമ്പുളി
  6. പുളി, പുളിരസം
  7. വിനാഗിരി
 4. അമലം

  1. നാ.
  2. അഭ്രകം
  3. മലമില്ലായ്മ, അഴുക്കില്ലായ്ക
 5. ആമള, ആമളം, ആമളവ്

  1. അവ്യ.
  2. ആവോളം
 6. അമ്ലം3

  1. നാ.
  2. ക്ഷാരവുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് ലവണമുണ്ടാക്കുന്ന വസ്തു, ലിറ്റ്മസ് കടലാസിനെ ചുവപ്പുനിറമാക്കുന്നു, ലോഹങ്ങളുമായി പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജനുണ്ടാകുന്നു. ഇലക്ട്രാൺ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്. ലായനിരൂപത്തിൽ ഹൈഡ്രജൻ അയോണുകളെ മോചിപ്പിക്കുന്നു
 7. ആമൂലം

  1. അവ്യ.
  2. മുഴുവനും
  3. വേരുവരെ, ചുവടോളം
  4. തുടക്കംമുതൽ, ചുവടേ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക