1. ആയണി

    1. നാ.
    2. ആഞ്ഞിലി
  2. അയണി

    1. നാ.
    2. അയനിമരം, അയനി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക